Orientering om generalforsamling 2021

Orientering om generalforsamling i Vejlauget for Stamvejen Lynggårdsvej mandag den 20.9.2021 klokken 19.00 på vendepladsen ved de lige numre på Lynggårdsvej jf. den udsendte mail til alle medlemmer herom. Læs nærmere om foreningen, herunder regnskab og budget på https://stamvejen-lynggaardsvej.dk/

Man skal selv medbringe kaffe/te, stol samt påklædning efter vejret, da generalforsamlingen foregår i det fri.

Da vore vedtægter er blevet tilsidesat af Folketingets beslutninger om restriktioner i forsamlingsfriheden, har det først nu været muligt at afholde generalforsamling, som egentlig skulle være holdt i april 2020 og igen i april 2021.

Dagsorden:

l . Valg af dirigent og referent.

  • Formanden aflægger årsberetning for perioden siden sidste generalforsamling
  • Kassereren fremlægger årsregnskab og status til generalforsamlingens godkendelse. (se hjemmesiden)
  • Behandling af indkomne forslag.(der er ikke indkommet forslag)
  • Fastsættelse af kontingent og godkendelse af budget for det kommende år.(se hjemmesiden)
  • Valg af bestyrelse.
  • Fastsættelse af næste års dato for generalforsamling.
  • Eventuelt

Under punkt 6, hvor der er valg til bestyrelsen, burde det kun være 2 eller 3 medlemmer, som var på valg, men da vi ikke kunne afholde generalforsamling i 2020 er alle på valg. Den nuværende bestyrelse består af følgende:

Jette Lyngholm, Lynggårdsvej 17 – ønsker ikke genvalg

Morten Søndergaard, Lynggårdsvej 13 – tager imod genvalg (er pt. suppleant)

Bodil Langelund, Lynggårdsvej 6 -tager imod genvalg

Line Toftdal, Lynggårdsvænget 3 – tager imod genvalg

Henrik Holm, Lynggårdsvej 28b (kasserer) – tager imod genvalg

Kristian Mikkelsen, Lynggårdsvej 20 (formand) – tager imod genvalg

Edvard Vammen, Lynggårdsvej 3a, (udtrådt af bestyrelsen)

På bestyrelsens vegne, Kristian Mikkelsen

Budget forslag 2021

Budget2021
saldo primo kr.                              138.804,00
kontigent kr.                                20.000,00
Udgifter:
Web/mail kr.                                      500,00
Bank Gebyr kr.                                      600,00
bank negativ renter kr.                                      800,00
reparation kr.                                      900,00
saldo ultimo kr.                              156.004,00

Regnskab 2019

I mangel af den aflyste generalforsamling – fremlægges regnskab for 2019 her

Regnskab   2019  
   
Indtægt  
 kontingent                     19.000,00
 indskud                                     –  
 bank saldo                                     –  
I alt                      19.000,00
   
Udgift  
 investering jvf beslutninger 
 web/mail                           278,00
 bank gebyr                           156,80
 bestyrelses udgifter                           590,00
 reparation                        1.540,00
I alt                          2.564,80
   
Banksaldo                          130.018,12