Generalforsamling 29.04.2024

Generalforsamling i Vejlauget for Stamvejen Lynggårdsvej
Generalforsamling i Vejlauget for Stamvejen Lynggårdsvej mandag den 29.4.2023 klokken 19.00 på vendepladsen på de lige numre på Lynggårds-vej. (I tilfælde af regn, går vi ind i en carport i nærheden)
Læs nærmere om foreningen, herunder regnskab og budget på
https://stamvejen-lynggaardsvej.dk/
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Vejlauget som aftalt på sidste generalforsamling. Evt. nye beboere i Vejlaugets område (Lynggårdsvej, Lyngårds-vænget, Svejbæk Banesti og Lynggårdsstien), som endnu ikke er medlem, er vel-kommen til at rette henvendelse til bestyrelsen for at opnå medlemskab. Under punkt 6 er alle bestyrelsens medlemmer oplistet. Og alle er meget velkomne til at komme med i fællesskabet, hvor vi pt. er knap 40 husstande ud af 67 mulige. Efter generalforsamlingen udgiver vi et nyhedsbrev og referat fra generalforsamlingen.
Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formanden aflægger årsberetning siden sidste generalforsamling bl.a. med status på snarlig (2024) lægning af ny asfalt, og bestyrelsens vurdering af Vejlaugets rolle, når der kommer større mænger sne.
 3. Kassereren fremlægger årsregnskab og status til generalforsamlingen fodken-delse (se hjemmesiden og bagsiden af denne indkaldelse)
 4. Indkomne forslag. Da der ikke er indkommet forslag ved fristens udløb, falder dette obligatoriske punkt væk
 5. Fastsættelse af kontingent og godkendelse af budget for det kommende år (se hjemmesiden og bagsiden af denne indkaldelse)
 6. Valg til bestyrelsen. 2 af de fem i bestyrelsen er på valg jf. vedtægterne.
  Morten Søndergaard, Lynggårdsvej 13 – er ikke på valg
  Bodil Langelund, Lynggårdsvej 6 – er ikke på valg
  Line Toftdahl, Lynggårdsvænget 3 – er på valg
  Henrik Holm, Lynggårdsvej 28B (kasserer) – er ikke på valg
  Kristian Mikkelsen, Lynggårdsvej 20 (formand) – er på valg
  Arne Sørensen, Lynggårdsvej 28E, (Suppleant) – er på valg
 7. Fastsættelse af næste års dato for generalforsamling
 8. Evt.
  Med venlig hilsen
  Kristian Mikkelsen, formand for Vejlauget.

Generalforsamling 24.04.2023

Generalforsamling i Vejlauget for Stamvejen Lynggårdsvej mandag den 24.4.2023 klokken 19.00 på vendepladsen på de lige numre på Lynggårds-vej. Læs nærmere om foreningen, herunder regnskab og budget på
Generalforsamling i Vejlauget for Stamvejen Lynggårdsvej

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Vejlauget som aftalt på sidste generalforsamling. Evt. nye beboere i Vejlaugets område, som endnu ikke er med-lem, er velkommen til at rette henvendelse til bestyrelsen for at opnå medlemskab. Under punkt 6 er alle bestyrelsens medlemmer oplistet. Og alle er meget velkomne til at komme med i fællesskabet. Efter generalforsamlingen udgiver vi et nyhedsbrev og referat fra generalforsamlingen.
Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formanden aflægger årsberetning siden sidste generalforsamling
 3. Kassereren fremlægger årsregnskab og status til generalforsamlingen fodken-delse (se hjemmesiden og bagsiden af denne indkaldelse)
 4. Indkomne forslag. Da der ikke er indkommet forslag ved fristens udløb, falde dette obligatoriske punkt væk
 5. Fastsættelse af kontingent og godkendelse af budget for det kommende år (se hjemmesiden og bagsiden af denne indkaldelse)
 6. Valg til bestyrelsen. 3 af de fem i bestyrelsen er på valg jf. vedtægterne.
  Morten Søndergaard, Lynggårdsvej 13 – er på valg
  Bodil Langelund, Lynggårdsvej 6 – er på valg
  Line Toftdahl, Lynggårdsvænget 3 – er ikke på valg
  Henrik Holm, Lynggårdsvej 28B (kasserer) – er på valg
  Kristian Mikkelsen, Lynggårdsvej 20 (formand) – er ikke på valg
  Arne Sørensen, Lynggårdsvej 28E, (Suppleant) – er på valg
 7. Fastsættelse af næste års dato for generalforsamling
 8. Evt.

Nyhedsbrev Sommer 2022

Kære alle i Vejlauget

Vi har afholdt generalforsamling den 29. april og en opfølgende generalforsamling den 9. maj.

Referatet fra hhv. den ordinære generalforsamling og den opfølgende generalforsamling kan ses nedenfor og på bagsiden.

Den 29. april blev der stillet et forslag om, at bestyrelsen skal indhente et tilbud om at få hele stamvejen renoveret for de penge, som Vejlauget har sparet op indtil nu. Og bestyrelsen har også fået mandat til at iværksætte denne renovering i løbet af 2023. Her forventes foreningen at have en formue på ca. 170.000kr.

Årsagen til at der har været både en ordinær og en opfølgende generalforsamling skal findes i Vejlagets vedtægter, som anfører denne procedure for at sikre, at alle medlemmer har haft mulighed for at tilkendegive deres holdning til et så vidtgående forslag, hvor alle Vejlaugets penge bliver brugt, om end det er inden for Vejlaugets formål – nemlig at vedligeholde stamvejen.

Ud over ovenstående vil bestyrelsen i et mindre omfang sørge for, at de små-huller, der allerede nu er i vejen, bliver nødtørftigt repareret indtil den store renovering kan finde sted.

Skulle det stik mod forventning ikke blive muligt at få et tilbud om renovering af vejen for de penge, som Vejlauget har til rådighed, vil dette blive bragt op til afgørelse på næste generalforsamling i april 2023, hvor det vil blive drøftet og afgjort, hvordan vi finder de penge, der måtte mangle. Men ind til videre har vi en tro på, at det kan lade sig gøre.

Skulle der være beboere med adgang til stamvejen, som ikke er medlem endnu, men som med ovenstående in mente gerne vil melde sig ind i Vejlauget, er dette til enhver tid muligt ved henvendelse til kasserer Henrik Holm Lynggårdsvej 28B. Der er i kvarteret 66 husstande, hvoraf de ca. 40 er medlem af vejlauget og dermed har fremskaffet de 170.000 kr., som vi har i kassen.

Med venlig hilsen

Kristian Mikkelsen, formand for Vejlauget.

Ekstra generalforsamling mandag den 9. maj 2022 klokken 19.00

Kære alle medlemmer af Vejlauget

Mandag den 25. april 2022 var der ordinær generalforsamling i Vejlauget. Der var 16 medlemmer repræsenteret ud af 37 medlemmer.

Bestyrelsen havde stillet et forslag, som er gengivet nedenfor i sin fulde ordlyd skrevet med kursiv. Forslaget blev foreløbig vedtaget, idet alle 16 repræsentanter på mødet (alle repræsenterende et medlemskab af Vejlauget) stemte for forslaget.

Men ifølge vore vedtægter, skal et forslag af mere vidtgående karakter, som vi har vurderet at forslaget er, vedtages med mindst 2/3 af alle Vejlaugets medlemmer. 16 stemmer ud af 40 er derfor for lidt, idet det ikke udgør mindst 2/3 af alle medlemmer.

I sådan et tilfælde kan man jf. vore vedtægter (punkt 4 stk. 15 og 16) indkalde til en ekstra generalforsamling til afholdelse inden 14 dage, og her forsøge at opnå 2/3 flertal for det selv samme forslag blandt de fremmødte medlemmer, hvorved forslaget vil være vedtaget efter denne 2. behandling.

Derfor indkaldes alle medlemmer til en ekstra generalforsamling mandag den 9. maj 2022 klokken 19.00 på Lynggårdsvej 28E med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Genfremsættelse af forslaget fra den ordinære generalforsamlings punkt 4. mandag den 25.4.2022. Forslaget er gengivet nedenfor med kursiv.
 3. Evt.

Med venlig hilsen

Kristian Mikkelsen, formand for Vejlauget

På vegne af hele bestyrelsen.

Læs evt. bestemmelserne i vedtægternes punkt 4 stk. 12, 13, 14, 15 og 16.

https://stamvejen-lynggaardsvej.dk/wp-content/uploads/2018/09/Vedt%C3%A6gter-for-Stamvejen-Lyngg%C3%A5rdsvej-underskrevet-20180820.pdf

Forslag til behandling på generalforsamlingen under punkt 4 mandag den 25.4.2022

Bestyrelsen stiller forslag om, at generalforsamlingen beslutter, at bestyrelsen må og skal indhente tilbud på at lægge et slidlag på hele den sydligste del af stamvejen fra banen og op til den nye asfalt på stamvejen. Hvis bestyrelsen kan indhente et tilbud, som ligger inden for foreningens økonomiske formåen målt i forhold til formuens størrelse efter betaling af kontingentet af alle medlemmer i 2022, må og skal bestyrelsen indgå aftale om at tilbuddet effektueres i første halvdel af 2022. Der er pt. ca. 150.000 kr. i foreningen og alt andet lige, vil der ved årets udgang være ca. 170.000 kr.

Baggrunden for forslag et er, at bestyrelsen har vurderet, at der går for lang tid inden vi vil have penge nok til den helt store tur til vejen, som angiveligt koster i omegnen af 300.000 kr. I den tid det tager at spare så mange penge op, vil vejen blive ødelagt i sådan en grad, at den vil være farlig at færdes på – ikke mindst for de bløde trafikanter. Vi har set hvordan udbedringen i svinget har forbedret vejen her og nu, og ønsker, at vi kan lave en forbedring af hele vejstykket, som er mindst lige så god og gerne lidt bedre, end den forbedring, der blev lavet i svinget for de penge, som vi har sparet sammen. Forslaget er stillet af en enig bestyrelse. Kristian Mikkelsen, formand

Budget forslag 2022

Budget
saldo primo kr.                              154.953
kontigent kr.                                19.000
Udgifter:
Web/mail kr.                                      500
Bank Gebyr kr.                                      1.200
bank negativ renter kr.                                      900
reparation kr.                                      900
saldo ultimo kr.                              170.453

Generalforsamling 25.04.2022

Orientering om generalforsamling i Vejlauget for Stamvejen Lynggårdsvej mandag den 25.4.2022 klokken 19.00 på i carporten på adressen Lynggårdsvej 28 E. Læs nærmere om foreningen, herunder regnskab og budget på https://stamvejen-lynggaardsvej.dk/

Man skal selv medbringe kaffe/te, stol samt påklædning efter vejret, da generalforsamlingen foregår i en carport.

Dagsorden:

l . Valg af dirigent og referent.

 • Formanden aflægger årsberetning for perioden siden sidste generalforsamling
 • Kassereren fremlægger årsregnskab og status til generalforsamlingens godkendelse. (se hjemmesiden)
 • Behandling af indkomne forslag. (Bestyrelsen har stillet et forslag, som er formuleret nedenfor)
 • Fastsættelse af kontingent og godkendelse af budget for det kommende år.(se hjemmesiden)
 • Valg til bestyrelsen, hvor to af de tre i bestyrelsen er på valg. Begge modtager genvalg.
 • Fastsættelse af næste års dato for generalforsamling.
 • Eventuelt

Under punkt 6, hvor der er valg til bestyrelsen, er to medlemmer på valg. Den nuværende bestyrelse består af følgende:

Morten Søndergaard, Lynggårdsvej 13 – Ikke på valg

Bodil Langelund, Lynggårdsvej 6 -ikke på valg

Line Toftdal, Lynggårdsvænget 3 – på valg og tager imod genvalg

Henrik Holm, Lynggårdsvej 28b (kasserer) – Ikke på valg

Kristian Mikkelsen, Lynggårdsvej 20 (formand) – på valg og tager imod genvalg

Arne Sørensen, Lynggårdsvej 3a, (Suppleant) – ikke på valg

På bestyrelsens vegne, Kristian Mikkelsen

Forslag til behandling på generalforsamlingen under punkt 4

Bestyrelsen stiller forslag om, at generalforsamlingen beslutter, at bestyrelsen må og skal indhente tilbud på at lægge et slidlag på hele den sydligste del af stamvejen fra banen og op til den nye asfalt på stamvejen. Hvis bestyrelsen kan indhente et tilbud, som ligger inden for foreningens økonomiske formåen målt i forhold til formuens størrelse efter betaling af kontingentet af alle medlemmer i 2022, må og skal bestyrelsen indgå aftale om at tilbuddet effektueres i første halvdel af 2022. Der er pt. ca. 150.000 kr. i foreningen og alt andet lige, vil der ved årets udgang være ca. 170.000 kr.

Baggrunden for forslag et er, at bestyrelsen har vurderet, at der går for lang tid inden vi vil have penge nok til den helt store tur til vejen, som angiveligt koster i omegnen af 300.000 kr. I den tid det tager at spare så mange penge op, vil vejen blive ødelagt i sådan en grad, at den vil være farlig at færdes på – ikke mindst for de bløde trafikanter. Vi har set hvordan udbedringen i svinget har forbedret vejen her og nu, og ønsker, at vi kan lave en forbedring af hele vejstykket, som er mindst lige så god og gerne lidt bedre, end den forbedring, der blev lavet i svinget for de penge, som vi har sparet sammen.

Jf. vedtægterne punkt 4. stk. 15 og stk. 16 kræver ovennævnte forslag 2/3 tilslutning fra samtlige medlemmer. Opnås dette ikke falder forslaget i første omgang. Skulle forslaget opnå 2/3 tilslutning blandt de stemmeberettigede ved generalforsamlingen, kan forslagsstillerne forlange, at der inden 14 dage indkaldes til en ny generalforsamling med eneste punkt på dagsordenen er at afprøve, om der kan opnås 2/3 flertal blandt de fremmødte. Sker det, er forslaget vedtaget. I modsat fald falder forslaget.

Forslaget er stillet af en enig bestyrelse. Kristian Mikkelsen, formand

Referat fra Generalforsamling 2021

Hermed referat og beretning fra GF 2021.

Regnskab for 2020 og budget for 2021 kan ses her

Regnskab 2020 – Vejlauget for stamvejen Lynggårdsvej (stamvejen-lynggaardsvej.dk)

Budget forslag 2021 – Vejlauget for stamvejen Lynggårdsvej (stamvejen-lynggaardsvej.dk)